Arealplan, Byggesak, VVA og Geodata i Nordhordland og Gulen

 
                                                                           
  (Bing.nu)
                                                   Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, Vaksdal                               Om Nordh.kommunane
 
                    Innhaldet på denne nettsida er planlagt nedlagt 01.07.2015.
                   
 Nye byggereglar kjem 01.07.2015.
                          
 Dei nye "garasjereglane" kan du lese om i Byggesak - det gule feltet til venstre, på - Unntak.
                           
Det vert teke atterhald om at opplysningar kan vere utdatert og seinare endra. Kontakt din kommune for rettleiing. 

Arealplan
Lokal kommune- og reguleringsplan gir føringar på kva som er lov å bygge på staden.  


 

Finn kommuneplan, reguleringsplan og planføresegner
 i din kommune, her.

 


Korleis få godkjent privat reguleringsplan?

Manglande U-grad i plan


 

 Geodata
 Geodata har opplysningar frå  matrikkelen om eigedom.
     

 

Kartportalen 
 har m.a. info
 om
Gards- og
 bruksnummer,
 adresser og
 plankart med vidare.
 
Bruksanvisning i portalen.

 Eigedomsopplysningar kan
 òg hentast i "Se Eiendom".


 Ta kontakt med  kommunen
 for tinging av kart og
 naboliste.


 Deling 


 Seksjonering 


 Konsesjonsfridom  

 

 VAV - Veg, Avløp, Vatn
 Det er korkje lov til å dele frå tomt
 bygge eller bygge ny bustad før
 rettar til Veg, Vatn og Avløp er sikra.

 Veg
 T
ilkomst kom.veg - søknadsbl.
 Utforming av tilkomst - vegnormal.
 Disp. byggegrense veg - Rettleiar.
 Disp. frå byggegrense  kom.veg - søknadsbl.
 Tilkomst/disp.byggeg. Fylk.veg - søknadsbl.


 Avløp/utslepp
 Utslepp privat avl.vatn - Rettleiar.
 Utslepp privat avl.vatn - Søknadsbl.

 Her finn du rettleiar og
  søknadsskjema for utslepp -
Miljøkommune.no

 Vatn (drikkevatn)
 
Søknad om  sanitærabonnement

 Overflatevatn (drenering)
 Krav til bortleiing av overvatn.

 Graving
 Gravemelding for graving i off. veg.

 Byggesak
 
 Ferske varer fra Dibk

 Hjelpedokumenter i sak

 Liste over  byggearbeid (tiltaksyper) og kva slag
 søknad som må sendast kommunen.

 Tiltakstyper (01.07.15)

 

 Garasje (01.07.15)
 Gjerde Levegg (01.07.15)
 Tilbygg (01.07.15)
 Støttemur (01.07.15)
 Veranda/Balk/Terr. (01.07.15)

 A Unntak (01.07.15)
      Sjekkliste Unntak (01.07.15)
 B Søkje sjølv Mindre tilt. (01.07.15)

 C Søknad med ansvarshavande

 Nabovarsel (01.07.15)
 Situasjonsplan (Ny 06/15)
 Teikningar (Ny 06/15)

 Førehandskonferanse
 Dispensasjon (Ny 06/15)

 Disp.Søkn.Blankett (Ny 06/15)

 Er byggearb. for nære veg?
 (Avstandskrav)
 Er byggearb. for nære
 nabogrense? (Naboerklæring)

 Ansvar og kontroll   
 Byggsøk
 Målereglar
 Avstandskrav
 Plassering

 

På kommunen sine heimesider finn du gebyrregulativ der det går fram kva saksbehandling kostar.
Om Bing.nu  Redaksjonen er ikkje ansvarleg for innhaldet på nettsida. Det vert teke atterhald om at opplysningar kan vere uriktig. Kontakt din kommune for rettleiing.